• Taltalim

עונת המדוזות ודור בטאים חדש

הבוקר נכנסתי לים כאשר המים די עכורים בכניסה עד למרחק של בערך 100 מטר ואז הראות השתפרה, לשמחתי פגשתי את דור הבטאים החדש, טריגון נקוד (40 ס"מ) וגיטרן מובהק (80 ס"מ). היו מלא מדוזות, חוטית נודדת שאני מאחלת להן נדידה מהנה למקום אחר 😉🌊

לתמיכה בשמורות ימיות 🌊 bit.ly/SeaReserve

גיטרן מובהק
חוטית נודדת
טריגון נקוד

#היםואני#ריףבתגלים#מדוזות#חוטיתנודדת#טלבתהים#בתהים#גיטרןמובהק#טריגוןנקוד#יםתיכון#שמורהימיתבתגלים#יםשלקסם

Fins.png
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram